Hoe wij werken

Wij leveren of organiseren passende ondersteuning aan inwoners met een hulpvraag. Zelfredzaamheid is hierbij het uitgangspunt. 

Als ondersteuning nodig is, doen we dat altijd aan de hand van een integraal plan waarbij op een afgesproken moment gekeken wordt of de gestelde doelen behaald zijn. Als wijkteammedewerkers benut je je eigen kwaliteiten en is er ruimte voor je professionele afweging en eigen initiatief.

Werken bij Wijkteam Amersfoort

We sluiten aan bij de steeds veranderende hulpvraag van inwoners.

We werken vanuit verschillende taken (aannemer, coach, regisseur) en besluiten multidisciplinair; we werken met een SWA-standaard voor de gewenste kwaliteit.

Samen met partners in het sociaal domein blijven wij werken aan de ontwikkeling van onze dienstverlening. 

We onderzoeken en leggen vast waar de grenzen liggen van onze dienstverlening, zodat medewerkers en samenwerkingspartners weten wanneer welke hulp wordt ingezet.

Onze werkprocessen houden we zo eenvoudig en transparant mogelijk.

Onze opdracht

De opdracht van het wijkteam bestaat uit vraagverheldering, ondersteunen en begeleiden én regie. Deze zijn in onze dienstverlening onlosmakelijk met elkaar verbonden.  

Vraagverheldering

Wij brengen in kaart wat er in een huishouden aan de hand is. Hierbij kijken we niet alleen naar het onderwerp van de vraag waar de inwoner mee komt, maar ook naar andere gebieden van het leven zoals: werk, inkomen, financiën, maatschappelijke participatie, wonen, onderwijs, jeugdhulp, veiligheid en (geestelijke en lichamelijke) gezondheid. Op deze manier krijgen wij een compleet beeld van de zelfredzaamheid.

Ondersteunen & begeleiden

Wij faciliteren de inwoner bij het bereiken van zijn doelen. Na de vraagverheldering bespreken we wat hij of zij wil bereiken en wat er nodig is om daar te komen. Op basis van al deze informatie, helpen we bij het maken van een integraal perspectiefplan. Hierin staat wat er moet gebeuren om tot de gewenste situatie te komen en wie wat gaat doen. Als er andere mensen betrokken zijn worden die meegenomen in het plan.

Omdat de teams bestaan uit professionals met verschillende expertise, kunnen we de meeste mensen zelf begeleiden en ondersteunen. Bijvoorbeeld op het gebied van opvoeding, financiën, relaties en mentale gezondheid of bij het zelfstandiger functioneren in het dagelijks leven.  

Regie

De regie voor het uitvoeren van het plan ligt zoveel mogelijk bij degene van wie het plan is: de inwoner(s) zelf. Dat is het uitgangspunt. We spreken met elkaar af hoe we de uitvoering ervan blijven volgen zodat de doelen worden gehaald. Wij houden het totaaloverzicht over het plan en blijven volgen hoe het met de inwoner(s) gaat en hoe de ondersteuning verloopt. Hierbij houden we op een gepaste  manier contact met alle betrokkenen. Ook met andere professionals als er sprake van is.

Visie

  • Zorg en ondersteuning worden steeds dichtbij huis opgepakt. Zelfredzaamheid van de inwoner is het uitgangspunt. 
  • De krachten en mogelijkheden van het netwerk van de hulpvrager worden maximaal ingezet om de hulpvraag op te lossen.
    Waar ondersteuning nodig is, werken betrokken partijen (zowel formeel als informeel) nauw samen.
  • Er is een integraal plan zodat iedereen duidelijk weet waaraan gewerkt wordt en hulp op elkaar is afgestemd.
  • Inwoners, sociale basisvoorzieningen, wijkteams en zorgaanbieders werken intensief samen.
  • De aandacht verschuift steeds meer naar het voorkomen van hulpvragen (preventie).

Missie

Wij geloven in de kracht van de inwoners van Amersfoort en willen een bijdrage leveren om deze naar boven te halen. We bieden en organiseren passende ondersteuning daar waar nodig. Mede door onze effectieve dienstverlening blijft zorg betaalbaar.

Kernwaarden

Wij zijn betrokken, weten wat er speelt en blijven aansluiten op de situatie.

Wij zijn onderzoekend, nieuwsgierig naar wat er nodig is en creatief in oplossingen.

Wij zijn doortastend. Vanuit de hulpvraag werken wij met heldere doelen binnen een afgestemd integraal plan.